درباره ما – نارنجی پلاس +

… یه تیم دوره هم جمع شدیم هر کسی برای یه کاری

… برای بهتر شدن